જ્યારે તમે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ત્રણ રોગો સામે રક્ષણ મેળવો છો, તો શા માટે માત્ર એક?

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, મોટાભાગની સ્ત્રીઓ ધનુર (ટેટનસ)ના ઇન્જેક્શન મેળવે છે. પરંતુ હવે તમે અને તમારૂં બાળક 3 રોગો - ધનુર (ટેટનસ), ઘટસર્પ (ડિપ્થેરિયા) અને ઊંટાટિયું (પર્ટુસિસ) સામે રક્ષણ મેળવી શકે છે. ત્રણેય એક સાથે.

જ્યારે ટેટનસ એક ચેતા રોગ છે, ડિપ્થેરિયા એ ગળાનો ચેપ છે જે વાયુમાર્ગ ને અવરોધિત કરી શકે છે અને પર્ટુસિસ એ એક ગંભીર શ્વસન સંબંધિત રોગ છે જે 2 મહિનાથી ઓછી ઉંમરના શિશુઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા તરફ દોરી જઈ શકે છે.

જન્મ સમયે શિશુઓ આ ત્રણ રોગો સામે પૂરતા પ્રમાણમાં સુરક્ષિત હોતા નથી. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રસીકરણ માતા તરફથી નવજાત બાળકને ત્રણે રોગો- ટેટનસ ડિપ્થેરિયા અને પર્ટુસિસ સામેના રક્ષણ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થાય છે.

વાંછિત માતાઓ માટે 1-સાથે-3 રસીકરણ વિષે વધુ જાણો

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન 1-સાથે-3 રસીકરણની લાભો શુંછે?

શિશુઓ ખાસ કરીને જન્મ વખતે પર્ટુસિસ સામે ખાસ કરીને રક્ષિત નથી હોતા. પર્ટુસિસ સામેનું રસીકરણ ખાસ કરીને માત્ર 6-8 અઠવાડિયે શરૂ થાય છે જે તેમણે પર્ટુસિસ રોગ સામે જોખમમાં મૂકે છે અને જન્મ સમયે અથવા જીવનના પ્રથમ થોડા મહિનાઓમાંજટિલતાઓ ઊભી કરે છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રસીકરણ માતાથી લઈને નવજાત શિશુને પર્ટુસિસ સામે રક્ષણ આપવા માં મદદરૂપ થાયછે.

પર્ટુસિસ શું છે?

પર્ટુસિસ (જેને સસણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવેછે) તે એક ઉચ્ચ રીતે ચેપી શ્વસન તંત્ર વિષયક ચેપ છે જે બહુ ગંભીર રૂપ ધારણ કરી શકે છે, ખાસ કરીને નવજાત શિશુઓમાં. બાળકમાં સૌથી સામાન્ય લક્ષણ જે દેખાય શકે છે તે છે ઉધરસ ખાધા પછી જોરથી શ્વાસ અંદર લેવા સાથેની ખાંસી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને લક્ષણો જેનું નિદાન કરવું મુશ્કેલ હોય શકે છે.

શિશુ પર્ટુસિસ કઈ રીતે પકડી શકે છે?

પર્ટુસિસ ચેપી ટીપાઓ દ્વારા હવા મારફત ફેલાય છે, જેથી તે સરળતાથી ખાંસીવાળા અથવા છીંકતા લોકો તરફથી અથવા રોગ સાથેના વ્યક્તિના ઘનિષ્ઠ સંપર્કમાં રહેવાથી પ્રસારિત થાય છે. માતાઓ નવજાતશિશુઓ માટે પર્ટુસિસચેપનો મુખ્ય સ્રોત હોય છે. તેઓ મોટા ભાઈઓ અથવા બહેનોમાથી, અન્ય પારિવારિક સભ્યો અથવા સંભાળ લેનારાઓમાથી પણ ચેપ ગ્રસ્ત થઈ શકે છે, જેઓ તે જાણતા પણ ન હોય કે તેઓ આ રોગ ધરાવે છે.

જો મારા બાળકને પર્ટુસિસ હોય તો શું થઈ શકે?

પર્ટુસિસ 2 મહિનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને નાના શિશુઓમાં ગંભીર અને કેટલીક વાર જીવલેણ ગૂંચવણો પેદા કરી શકે છે. શિશુઓ અને નાના બાળકો આર્ત (પીડિત) થઈ શકે છે અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થવાને કારણે વાદળી રંગના થઇ શકે છે. અત્યંત નાના શિશુઓમાં ખાંસી ખાસ કરીને ધ્યાન પર ન આવી શકે, પરંતુ એવા ટૂંકા સમયગાળા હોય શકે જ્યારે તેઓ શ્વસન બંધ કરી દે છે. 2 મહિનાની નાની ઉમરના 90% પર્ટુસિસ વાળા શિશુઓને દવાખાનામાં દાખલ કરવાની જરૂર પડે છે.

શું 1-સાથે-3 રસીકરણની કોઈ આડ અસરો છે?

ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધાર પર, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન 1-સાથે-3 રસીકરણ સામાન્ય રીતે સારી રીતે સહ્ય હોય છે. સૌથી સામાન્ય આડ અસર જે ધ્યાનમાં આવેલ છે તેમાં ઈન્જેક્શન સ્થળ પર મધ્યમ પીડા, સોજા અને લાલાશપણું સામેલ છે.

પર્ટુસિસ સામે નવજાત શિશુઓને રક્ષણ માટે અન્ય કયા રસ્તાઓ છે?

નાના શિશુઓમા પર્ટુસિસ અટકાવવા માટે જુદી જુદી વ્યૂહરચનાઓ છે, જેમાં સામેલ છે માતા પારિવારિક સભ્યો અને નજીકના સંપર્કોનું રસીકરણ, કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા ડૉક્ટર નો સંપર્ક કરો.

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માટે 1-સાથે-3 રસીકરણ ક્યારે મેળવવું જોઈએ?

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન 1-સાથે-3 રસીકરણ મેળવવાના યોગ્ય સમય માટેની વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને તમારા સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત (ગાયનેકોલોજિસ્ટ) નો સંપર્ક કરો.

3 ઈન 1 પ્રતિજ્ઞા લો.

ટૉપ પર જાઓ

References: ● WHO Position paper,Tetanus vaccines,Weekly epidemiological record, Feb 2017. ● Centers for Disease Control (CDC). Diphtheria. Symptoms.[accessed Oct 2019]; Available at : https://www.cdc.gov/diphtheria/about/symptoms.html ● Centers for Disease Control (CDC). Pertussis (Whooping Cough). Complications.[accessed Oct 2019]; Available at: https://www.cdc.gov/pertussis/about/complications.html

*The list of diseases mentioned here is as per the diseases featuring in the list of preventable diseases by IAP in their routine and catchup vaccination recommendations.
There could be diseases beyond the list which could affect the child. Please consult your pediatrician for more information.

Information appearing in this material is for general awareness only and does not constitute any medical advice. Please consult your physician for any question or concern you may have regarding your condition.
The doctor show in this material/ multimedia content is being used for illustrative purpose only and is a professional model.