ഗർഭകാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണം നേടാമെന്നിരിക്കെ, എന്തിന് അത് ഒരു രോഗത്തിനെതിരേ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം?

ഗർഭകാലവളവിൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും ടെറ്റനസ് കുത്തിവെപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ശിശുവിനും ടെറ്റനസ്, ഡിഫ്തീരിയ, പെർട്ടുസിസ് (വില്ലൻചുമ) എന്നീ 3 രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സംരക്ഷണം നേടാൻ കഴിയും. അതേ, മൂന്നിനും ഒരുമിച്ച്.

ടെറ്റനസ് ഒരു നാഡീ രോഗമായിരിക്കെ, വായുനാളങ്ങളിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, തൊണ്ടയിലെ അണുബാധയാണ് ഡിഫ്തീരിയ. അതേ സമയം, 2 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള ശിശുക്കളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന, ഗുരുതരമായതും ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയുമായ ഒരു രോഗമാണ് പെർട്ടുസിസ്

ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിശുക്കൾക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗർഭകാലയളവിൽ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ടെറ്റനസ്, ഡിഫ്തീരിയ, പെർട്ടുസിസ് എന്നീ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കും എതിരേയുളള സംരക്ഷണം അമ്മയിൽ നിന്ന് നവജാത ശിശുവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

              

गर्भवती असताना या 3-इन-1 लसीकरणाचे फायदे कोणते आहेत?

नवजात बालके ही जन्माच्या वेळी डांग्या खोकल्यापासून पुरेशा प्रमाणात संरक्षित नसतात. लसीकरण खास करून डांग्या खोकल्याचे लसीकरण हे 6-8 आठवड्यानंतर सुरू होते ज्यामुळे त्या काळात आणि जन्माच्या वेळेच्या जटीलता किंवा आयुष्याच्या सुरूवातीच्या पहिल्या काही महिन्यामध्ये त्यांना डांग्या खोकल्याच्या आजाराचा धोका असतो. गर्भवती असताना लसीकरण करण्याने डांग्या खोकल्याच्या आजाराच्या विरोधातील संरक्षण मातांकडून नवजात बाळांना मिळते.

डांग्या खोकला म्हणजे काय?

डांग्या खोकला (ज्याला व्हुपिंग खोकला म्हणून देखील ओळखले जाते) हा अतिशय संसर्गन्य श्वसनाचा रोग आहे, जो अतिशय गंभीर असू शकतो, खास करून नवजात बालकांसाठी. नवजातांना असणाऱ्या सर्वात सर्वसामान्य लक्षणांमध्ये खोकला जो डांग्या खोकल्याशी संबंधित असतो किंवा नसतो, श्वासोच्छश्वास करण्य़ास अडचण येणे आणि अन्य काही लक्षणे असतात ज्यांचे निदान करणे अवघड जाऊ शकते.

माझ्या बाळाला डांग्या खोकला कसा होऊ शकतो?

डांग्या खोकला हा संसर्गित दवबिंदूच्या माध्यमातून हवेद्वारे पसरतो, त्यामुळे हा आजार असलेली व्यक्ती जवळपास असल्यास, ती खोकल्यास किंवा शिंकल्यास, सहजपणे इतर लोकांना संक्रमित होतो. नवजात बालकांसाठी माता या सर्वात मुख्य स्त्रोत आहेत. त्यांना मोठ्या भाऊ किंवा बहिणी, कुटुंबातीस अन्य सदस्य किंवा सुश्रुषा प्रदान करणारे ज्या माहिती देखील नसते की त्यांना आजार हा असू शकतो.

माझ्या बाळाला डांग्या खोकला झाल्यास काय होईल?

डांग्या खोकल्यामुळे बाळांमध्ये आणि 2 महिन्यापेक्षा कमी वय असलेल्या नवजात बालकांमध्ये गंभीर आणि काही वेळा जीवघेण्या जटीलता निर्माण होऊ शकतात. नवजात आणि लहान मुले ही अस्वस्थ आणि श्वास घेण्यास अडचण येत असल्यामुळे ती निळी पडण्यास सुरूवात होऊ शकते. अगदी लहान बालकाला खोकला असतो, जो लक्षात येत नाही, मात्र काही छोटे कालावधी असू शकतात जेव्हा ते श्वास घेणे थांबवते. डांग्या खोकला असलेल्या 2 महिन्यापेक्षा लहान नवजात बालकांपैकी 90% बालकांना रूग्णांलयामध्ये भरती करण्याची आवश्यकता असते.

3-इन-1 लसीकरणाचे कोणतेही दुष्परिणाम आहेत काय?

उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर, गर्भवती असताना देण्यात येणारे 3-इन-1 लसीकरण अधिक चांगल्या प्रकाराने सहन केले जाते, असे दिसून आले आहे. सर्वात सर्वसामान्यपणे आढळून येणाऱ्या दुष्परिणांमध्ये, सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या वेदना, इंजेक्शन देण्यात आलेल्या जागी सुजणे आणि लालसरपणा यांचा समावेश आहे.

माझ्या नवजात बालकाला डांग्या खोकल्यापासून संरक्षित करण्याचे अन्य कोणते मार्ग आहेत?

नवजात बालकांना डांग्या खोकल्यापासून वाचवण्याच्या अनेक वेगवेगळ्या पध्दती आहेत ज्यामध्ये मातांचे, कुटुंबातील सदस्यांचे आणि जवळच्या व्यक्तींचे लसीकरण करणे याचा समावेश आहे. अधिक तपशीलासाठी तुमच्या डॉक्टरांशी कृपया संपर्क साधा.

गर्भवती असताना मी 3-इन-1 लसीकरण केव्हा प्राप्त करावे?

गर्भवती असताना 3-इन-1 लसीकरण प्राप्त करण्याची योग्य वेळ कोणती हे जाणून घेण्याच्या अधिक तपशीलासाठी तुमच्या स्त्रीरोगतज्ञांशी कृपया संपर्क साधा.

3-ഇൻ-1 പണയം വയ്ക്കുക

शिर्षावर जा

References: ● WHO Position paper,Tetanus vaccines,Weekly epidemiological record, Feb 2017. ● Centers for Disease Control (CDC). Diphtheria. Symptoms.[accessed Oct 2019]; Available at : https://www.cdc.gov/diphtheria/about/symptoms.html ● Centers for Disease Control (CDC). Pertussis (Whooping Cough). Complications.[accessed Oct 2019]; Available at: https://www.cdc.gov/pertussis/about/complications.html

*The list of diseases mentioned here is as per the diseases featuring in the list of preventable diseases by IAP in their routine and catchup vaccination recommendations.
There could be diseases beyond the list which could affect the child. Please consult your pediatrician for more information.

Information appearing in this material is for general awareness only and does not constitute any medical advice. Please consult your physician for any question or concern you may have regarding your condition.
The doctor show in this material/ multimedia content is being used for illustrative purpose only and is a professional model.